Психологічні механізми навчання, що сприяють розвитку професійного мислення
 Федик А. О.1
 
Національна академія Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького, Україна
 
Abstract

Вступ та Мета дослідження: В умовах освітніх євроінтеграційних процесів в Україні досить актуальною залишається проблема підготовки професійно-компетентного сучасного фахівця. Особистісно-орієнтований підхід є пріоритетним напрямом підготовки висококваліфікованих кадрів. Запорукою успіху майбутніх професіоналів є належний рівень професійного мислення, спроможного задовольняти вимоги сучасних потреб суспільства. Задля розуміння особливостей розвитку професійного мислення майбутніх фахівців в умовах закладу вищої освіти необхідно проаналізувати поняття психологічний механізм. Проблема дослідження психологічних механізмів є однією з найактуальніших у педагогічній психології, оскільки вони є ключовими компонентами суб’єкт-суб’єктної взаємодії в системі “викладач ↔ суб’єкт навчання”. Мета дослідження: на засадах вивчення сутності поняття “психологічні механізми” здійснити аналіз функціонування цих механізмів в системі “викладач ↔ суб’єкт навчання” в умовах закладу вищої освіти; дослідити особливості застосування психологічних механізмів навчання задля розвитку професійного мислення майбутніх фахівців. Матеріали і Методи: У дослідженні використані теоретичні методи: загальнонаукові (системний аналіз, синтез, порівняння, систематизація, моделювання, узагальнення науково-теоретичних даних) та спеціальні (логіко-семантичний та інші). Результати: Встановлено, що усі компоненти системи навчання необхідно розглядати в межах діяльнісного підходу. Ця взаємодія розглядається також як система з можливостями управління її складовими через засоби мовлення та поведінки. Саме у процесі відтворення об’єктивної реальності досягається розвиток мислення, який є вищим психологічним етапом пізнання. Висновки: Професійна підготовка щодо розвитку мислення майбутніх фахівців складається з таких її складових: навчальна діяльність; учбова діяльність, що перебуває у постійній взаємодії. Встановлено, що система управління навчальною діяльністю (за Машбицем) має розвивальний характер в умовах закладу вищої освіти та сприяє розвитку професійного мислення фахівця під час використання психологічних механізмів навчання: 1) механізм зворотного зв’язку; 2) механізм довизначення учбової задачі; 3) механізм динамічного розподілу функцій управління між викладачем і суб’єктом навчання.

 
 
 
Keywords
психологічний механізм, учбова задача, навчальна діяльність розвиток професійного мислення, майбутні фахівці.
 
 
 
 
References
Andriichuk, Yu. A. (2013). Teoretychna sutnist ta zmist poniattia “mekhanizm” [Theoretical essence and content of the concept of “mechanism”]. Problemy formuvannia ta realizatsii konkurentnoi polityky – Problems of formation and implementation of competition policy (p. 10). Lviv, Ukraine: ArtDruk. [in Ukrainian]
Ball, H. A. (1979a). Bazovye poniatyia obshchei teoryy zadach [Basic concepts of general problem theory]. Kyiv: Ynstytut kybernetyky. [in Russian]
Ball, H. A. (1979b). Osnovy typolohyy zadach [Basics of task typology]. Kyiv: Vyshcha shkola. [in Russian]
Hynetsynskyi, V. Y. (1992). Osnovy teoretycheskoi pedahohyky [Fundamentals of theoretical pedagogy]. St. Petersburg: Yzd-vo S.-Peterburh. un-ta. [in Russian]
Davydov, V. V., & Markova, A. K. (1978). Razvitie myshlenija v shkolnom vozraste [The development of thinking in school age]. In L. I. Antsyferov (Ed.), Princip razvitija v psihologii – The Principle of Development in Psychology (pp. 295–315). Moscow: Nauka. [in Russian]
Smulson, M. L. (Ed.). (2012). Dystantsiine navchannia: psykholohichni zasady [Distance learning: Psychological basics]. Kirovohrad: Imeks-LTD. [in Ukrainian]
Maksymenko, S. D. (Ed.). (2004). Zahalna psykholohiia [General Psychology]. Vinnytsia: Nova Knyha. [in Ukrainian]
Zalevskaja, A. A. (1992). Individualnoe znanie: specifika i principy funkcionirovanija [Individual knowledge: Specifics and principles of functioning]. Tver: TvGU. [in Russian]
Kondratenko, L. O. (2019, December 17). Poniattia pro psykholohichni mekhanizmy: istoryko-teoretychnyi ohliad [The concept of psychological mechanisms: A historical and theoretical review]. Newlearning. Retrieved from http://www.newlearning.org.ua [in Ukrainian]
Leontev, A. N. (1983). Izbrannye psihologicheskie proizvedenija [Selected psychological works]. Moscow: Pedagogika. [in Russian]
Leontev, D. A. (2003). Psihologija smysla. Priroda, stroenie i dinamika smyslovoj realnosti [The psychology of meaning. The nature, structure and dynamics of semantic reality]. Moscow: Smysl. [in Russian]
Mashbyts, Yu. I. (2006). Psykholohichnyi analiz navchannia ta upravlinnia uchbovoiu diialnistiu [Psychological analysis of teaching and learning activities management]. Aktualni problemy psykholohii. Psykholohichna teoriia i tekhnolohiia navchannia – Actual Problems of Psychology. Psychological Theory and Technology of Learning, 8(2), 194–202. [in Ukrainian]
Mashbyts, Yu. I. (2019). Psykholohichni mekhanizmy i tekhnolohiia navchannia: vybrani statti [Psychological mechanisms and technology of teaching: selected articles]. Kyiv: Interservis. [in Ukrainian]
Mashbyts, Yu. I. (2001). Psykholohichni mekhanizmy navchannia: teoretyko-metodolohichni zasady [Psychological mechanisms of learning: theoretical and methodological foundations]. Teoriia i tekhnolohiia proektuvannia navchalnykh system – Theory and Technology of Designing Training Systems, 2, 3–15. [in Ukrainian]
Mashbyts, Yu. I. (1987). Psihologicheskie osnovy upravlenija uchebnoj dejatelnostju [Psychological foundations of the management of educational activities]. Kyev. [in Russian]
Mashbyts, Yu. I. (Ed.). (1997). Osnovy novykh informatsiinykh tekhnolohii navchannia [Fundamentals of new information technology training]. Kyiv: IZMN. [in Ukrainian]
Pavelkiv, R. V. (2009). Zahalna psykholohiia [General Psychology]. Kyiv: Kondor. [in Ukrainian]
Prihozhan, A. M. (1988). Primenenie metodov prjamogo ocenivanija v rabote shkolnogo psihologa [The use of direct assessment methods in the work of a school psychologist]. In I. V. Dubrovin (Ed.), Nauchno-metodicheskie osnovy ispolzovanija v shkolnoj psihologicheskoj sluzhbe konkretnyh psihodiagnosticheskih metodik – Scientific and Methodological Foundations for the Use of Specific Psychodiagnostic Techniques in the School Psychological Service (pp. 110–128). Moscow: APN SSSR. [in Russian]
Skyba, H. M. (2018). Formuvannia subiekt-subiektnoi vzaiemodii starshoklasnykiv yak naukova problema [Formation of subject-subject interaction of high school students as a scientific problem]. Humanitarnyi visnyk Poltavskoho natsionalnoho tekhnichnoho universytetu imeni Yuriia Kondratiuka – Humanitarian Bulletin of the Yuri Kondratyuk National Technical University, 3, 145–152. [in Ukrainian]
Melnychuk, O. S. (Ed.). (1974). Slovnyk inshomovnykh sliv [Dictionary of foreign words]. Kyiv. [in Ukrainian]
Smulson, M. L. (2014). Psykholohichni mekhanizmy v kontseptsii navchannia Yu. I. Mashbytsia [Psychological mechanisms in Yu. I. Mashbits concept of teaching]. Tekhnolohii rozvytku intelektu – Intelligence development technologies, 1(6). Retrieved from https://core.ac.uk/download/pdf/32307586.pdf [in Ukrainian]
Tiahlo, O. V. (2008). Krytychne myslennia [Critical thinking]. Kharkiv: Osnova. [in Ukrainian]
Shynkaruk, V. I. (Ed.). (2002). Filosofskyi entsyklopedychnyi slovnyk [Encyclopedic Dictionary of Philosophy]. Kyiv: Abrys. [in Russian]
Tsili staloho rozvytku 2016-2030 [Sustainable Development Goals in 2016-2030]. (2020, January 11). UN in Ukraine. Retrieved from http://www.un.org.ua [in Ukrainian]
Thinking. (2020). In APA Dictionary of Phycology. Retrieved January 11, 2020, from https://dictionary.apa.org/thinking
Bardwell, R. (1981). Feedback: How does it function? Journal of Experimental Education, 50, 4–9.
Buss, D. M. (1995). Evolutionary psychology: A new paradigm for psychological science. Psychological Inquiry, 6(1), 1–30. Retrieved from https://www.jstor.org/stable/1449568?seq=1
Cohen, V. B. (1985). Reexamination of feedback in computer-based instruction: Implications for instructional design. Educational Technology25(1), 33–37.
Holton, E. F., & Baldwin, T. T. (2000). Making transfer happen: An action perspective on learning transfer systems. Advances in Developing Human Resources8(4), 1–6.
Kulhavy, R. W. (1977). Feedback in written instruction. Review of Educational Research47(1), 211–232. doi:10.3102/00346543047002211
Melnyk, Y., & Pypenko, I. (2017). Innovative potential of modern specialist: The essence and content. In Yu. B. Melnyk (Ed.), Psychological and pedagogical problems of modern specialist formation (pp. 9–16.). Warsaw: ANAGRAM; Kharkiv: KRPOCH. doi:10.26697/9789669726094.2017.9
Melnyk, Yu. B., & Pypenko, I. S. (2018). Training of future specialists in higher education institutions. International Journal of Science Annals, 1(1-2), 4–11. doi:10.26697/ijsa.2018.1-2.01
Melnyk, Yu., & Stadnik, A. (2018). Mental health of a personality: diagnostics and prevention of mental disorders. International Journal of Education and Science, 1(3-4), 50. doi:10.26697/ijes.2018.3-4.37
Schnackenberg, H. L., & Sullivan, H. J. (2000). Learner control over full and lean computer-based instruction under differing ability levels. Educational Technology Research and Development, 48(2), 19–35. doi:10.1007/BF02313399
Matsumoto, D. (Ed.). (2009). The Cambridge Dictionary of Psychology. New York: Cambridge University Press.
Weiskof, D. A. (2011). Models and mechanisms in psychological explanation. Synthese183(3), 313–338. doi:10.1007/s11229-011-9958-9
Wimsatt, W. C. (1994). The ontology of complex systems: levels of organization, perspectives, and causal thickets. Canadian Journal of Philosophy, 24(1), 207–274. doi:10.1080/00455091.1994.10717400
Wright, C., & Bechtel, W. (2007). Mechanisms and Psychological Explanation. In P. Thagard (Ed.), Handbook of the philosophy of science. Philosophy of psychology and cognitive science (p. 31–79). North Holland/Elsevier. doi:10.1016/B978-044451540-7/50019-0
 
 
 
 
 
Information about the author:
Федик Андрій Олександрович – http://orcid.org/0000-0003-1122-2613; старший викладач кафедри спеціальних дисциплін; Національна академія Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького; Хмельницький, Україна.
Cite this article as: 
Fedyk, A. O. (2020). Psykholohichni mekhanizmy navchannia, shcho spryiaiut rozvytku profesiinoho myslennia [Psychological Learning Mechanisms that Promote the Professional Thinking Development]. International Journal of Education and Science, 3(1), 18–28. doi:10.26697/ijes.2020.1.2 [in Ukrainian]
 
 

Keywords Cloud


 
Лицензия Creative Commons
The articles, book reviews and other published items are licensed under a Creative Commons "Attribution" 4.0 Worldwide
The content of the website and its design are the property of the IJES and the KRPOCH Publishing. Copying and borrowing the content of the website in English or any other language is expressly prohibited. All Rights Reserved.