The Psychological Component of the Resource-Based Approach in Higher Pedagogical Education

Mykytiuk S. O.1, Mykytiuk S. S.2

 
G. S. Skovoroda Kharkiv National Pedagogical University, Ukraine
2 Yaroslav Mudryi National Law University, Ukraine
 
Abstract

Background and Aim of Study: The integration of the resource-based approach into the management of the educational process in higher education institutions is essential since it allows to consider comprehensively the interaction of external and internal resources of the personality, which is important for the effective planning of educational activities aimed at high academic achievements, comprehensive personal development and successful professional formation. The aim of the study: to determine the essence and significance of the psychological component, which is a part of the internal resource of the individual, in the structure of the resource-based approach and its role in the management of the educational process. Materials and Methods: In the study, the following general scientific methods were used: analysis, comparison, generalization, literature systematization and interpretation of results. Results: The research reveals the constituent parts of the psychological resource that is considered as one of the key elements in most models of the personality structure or models of learning, determines their impact on the productivity of the educational process and personal and professional development of studentsConclusions: Consideration of the psychological substructure (the level of development of cognitive processes, mental properties of the personality, specific features of the emotional and volitional sphere, prevailing motives for behaviour, etc.) in the management of the educational process facilitates the activation of the resources of personality, which, in turn, increases the motivation for cognitive activity, improves academic achievement, affects personal and professional formation, and allows creating conditions for personality self-development.

 
 
 
Keywords

resource-based approach, external and internal resources, psychological resource, attention, thinking, memory, motive, personality self- development.

 
 
 
 
References

Abulhanova-Slavskaya, K. A. (1980). Deyatelnost i psihologiya lichnosti [Activity and personality psychology]. Moscow: Nauka. [in Russian]

Akbasheva, R. Sh. (1999). Proektniy podhod k lichnostnomu obrazovaniyu [Project approach to personal education]. Ufa: BGPI. [in Russian]

Allayarov, Z. A. (2002). Pedagogicheskie usloviya lichnostno-professionalnogo razvitiya uchitelya v munitsipalnoy sisteme obrazovaniya [Pedagogical conditions of personal and professional development of a teacher in the municipal education system] (Doctoral thesis, Bashkir State Pedagogical University, Ufa, Russia). Retrieved from http://www.dslib.net/ [in Russian]

Ananev, B. G. (2002). Chelovek kak predmet poznaniya [Man as a subject of knowledge]. St. Petersburg: Piter. [in Russian]

Beh, I. D. (1991). Nravstvennost lichnosti: strategiya stanovlennya [Personality morality: The formation strategy]. Rovno. [in Russian]

Bloom, B. S. (1984). Taxonomy of educational objectives: The classification of educational goals. New York: Longman.

Chaichenko, H. M., Tomilina, L. H., Postova, O. V., & Chaichenko, Zh. H. (1994). Kompleksnyi pidkhid do otsinky psykhofiziolohichnoho stanu liudyny [A comprehensive approach to the assessment of human psychophysiological status]. Fiziolohichnyi zhurnal – Physiological Journal, 1, 22−27. [in Ukrainian]

Chaplygin, O. K. (1999). Tvorchiy potentsIal lyudini: vid stanovlennya do realizatsiyi (sotsialno-filosofskiy analiz) [Human creativity: from origin to realization (socio-philosophical analysis)]. Kharkiv: Osnova. [in Ukrainian]

Derkach, A. A. (2004). Akmeologicheskie osnovyi razvitiya professionala [Acmeological basis for professional development]. Moscow: Izd-vo Mosk. psihol.-sociol. in-ta; Voronezh: NPO “MODJeK”. [in Russian]

Druzhilov, S. A. (2003). Professionalizm cheloveka kak obekt psihologicheskogo izucheniya: sistemnyiy podhod [Human professionalism as an object of psychological study: A systematic approach]. Vestnik Baltiyskoy pedagogicheskoy akademii − Bulletin of the Baltic Pedagogical Academy, 52, 40−46. [in Russian]

Dugguh, S. I. (2007). Human resource management. Nigeria: Oracle Ltd.

Gershunskiy, B. S. (2003). Kontseptsiya samorealizatsii lichnosti v sisteme obosnovaniya tsennostey i tseley obrazovaniya [The concept of personal self-realization in the system of justification of values and educational goals]. Pedagogika – Pedagogics, 10, 3−7. [in Russian]

Gonobolin, F. N. (1965). Kniga ob uchitele [The book about the teacher]. Moscow: Prosveshenie. [in Russian]

Griffin, R. W. (1997). Management. Delhi: A. I. T. B. S Publishers.

Ibrahim, Yu. S. (2010). Formuvannia kultury rozumovoi pratsi studentiv vyshchykh pedahohichnykh navchalnykh zakladiv u protsesi navchannia [Formation of culture of mental work of students of higher pedagogical institutions in the process of learning] (Doctoral thesis, H. S. Skovoroda Kharkiv National Pedagogical University, Kharkiv, Ukraine). Retrieved from http://www.irbis-nbuv.gov.ua [in Ukrainian]

Ignatyuk, O. A. (2009). Formuvannya maybutnogo inzhenera do profesiynogo samovdoskonalennya: teoriya i praktika [Forming the Future Engineer for Professional Self-Improvement: Theory and Practice]. Kharkiv: NTU “KhPI”. [in Ukrainian]

Klimenko, N. O. (2005). Formuvannya motiviv navchalno-piznavalnoyi diyalnosti studentiv vishih navchalnih zakladiv gumanitarnogo profilyu [Formation of motives of educational and cognitive activity of students of higher educational institutions of the humanitarian profile] (Doctoral abstract, Taras Shevchenko Lugansk National Pedagogical University, Lugansk, Ukraine). Retrieved from http://www.irbis-nbuv.gov.ua [in Ukrainian]

Klimov, E. A. (2003). Puti v professionalizm (Psihologicheskiy analiz) [Ways to Professionalism (Psychological Analysis)]. Moscow: Mosk. psihol.-sots. in-t; Flinta. [in Russian]

Kondakov, A. M. (2005). Obrazovanie kak resurs razvitiya lichnosti, obschestva i gosudarstva [Education as a resource for the development of the individual, society and the state] (Doctoral thesis, Institute for Content and Teaching Methods of the Russian Academy of Education, Moscow, Russia). Retrieved from http://nauka-pedagogika.com [in Russian]

Kulikov, L. V. (2009). Psihologiya lichnosti v trudah otechestvennyih psihologov [Psychology of personality in the works of domestic psychologists]. Saint Petersburg. [in Russian]

Ledyaev, V. G. (2001). Vlast: kontseptualnyiy analiz [Power: conceptual analysis]. Moscow: ROSSPEN. [in Russian]

Markova, A. K. (1996). Psihologiya professionalizma [Psychology of professionalism]. Moscow: International Humanitarian Fund “Knowledge”. [in Russian]

Melnyk, Y., & Pypenko, I. (2017). Innovative potential of modern specialist: The essence and content. In Yu. B. Melnyk (Ed.), Psychological and pedagogical problems of modern specialist formation (pp. 9–16). Warsaw: ANAGRAM; KRPOCH.doi:10.26697/9789669726094.2017.9

Melnyk, Yu., & Stadnik, A. (2018). Mental health of a personality: Diagnostics and prevention of mental disorders. International Journal of Education and Science, 1(3-4), 50. doi:10.26697/ijes.2018.3-4.37

Mykytiuk, S. O. (2012). Osobystisnyi resurs uchytelia u strukturi pedahohichnoi maisternosti [Personal resource of the teacher in the structure of pedagogical mastery]. Zasoby navchalnoi ta naukovo-doslidnoi roboty – Means of Educational and Research Work, 37, 72−80. [in Ukrainian]

Mykytiuk, S. O. (2012). Osvitnie seredovyshche yak resurs yakosti pidhotovky pedahohiv u VNZ [Educational environment as a resource for the quality of teacher training at higher educational institutions]. Pedahohichni nauky teoriia, istoriia, innovatsiini tekhnolohii − Pedagogical sciences: theory, history, innovative technologies, 6, 231−241. [in Ukrainian]

Nesterova, N. B. (2012). Ierarhicheskaya struktura motivatsionno-tselevoy osnovyi ucheniya studentov [The hierarchical structure of the motivational and purpose oriented basis for student training]. Nauchnyiy zhurnal NIU ITMO. Seriya “Ekonomika i ekologicheskiy menedzhment” – Scientific Journal of NRU ITMO. Series “Economics and Environmental Management”, 2(11), 350–354. [in Russian]

Onah, F. O. (2012). Engaging the challenges of human resources management in public organizations in Nigeria. Nsukka, Nigeria.

Penrose, E. T. (1959). The theory of the growth of the firm. Oxford: Basil Blackwell.

Peter, J., Ellers, K., Hanecke, K., & Nachreiner, F. (1987). Time of day effects in vigilance performance and its predictability. Contemporary Advanced Shift – work Results: Theory and Practical Aspects Late Eighties. Krakow, Poland.

Porter, M. E. (1980). Competitive strategy: Techniques for analyzing industries and competitors. New York.

Rafiei, N., & Davari, F. (2015). The role of human resources management on enhancing the teaching skills of faculty members. Materia Socio-Medica, 27(1), 35–38. doi:10.5455/msm.2014.27.35-38

Rohova, T. V. (2006). Personalizovanyi pidkhid v upravlinni pedahohichnym kolektyvom shkoly [A personalized approach to managing the school’s teaching staff]. Kharkiv: PPV Nove slovo. [in Ukrainian]

Romanovskyi, O. H., Mykhailychenko, V. Ye., & Hren, L. M. (2011). Pedahohika uspikhu [Pedagogy of success]. Kharkiv: NTU “KhPI”. [in Ukrainian]

Sallis, E. (2014). Total quality management in education (3rd ed.). London: Taylor & Francis.

Schumpeter, J. A. (1934). The theory of economic development. Cambridge, Mass: Harvard University Press.

Shamova, T. I., & Davidenko, T. M. (2001). Upravlenie obrazovatelnyim protsessom v adaptivnoy shkole [Educational process management in an adaptive school]. Moscow: Tsentr “Ped. poisk”. [in Russian]

Sitnikova, M. I. (2007). Kultura samorealizatsii prepodavatelya vuza v pedagogicheskoy deyatelnosti [The culture of self-realization of a university teacher in pedagogical activity]. Moscow-Belgorod: BelGU. [in Russian]

Slastenin, V. A. (1976). Formirovanie lichnosti uchitelya sovetskoj shkoly v processe professionalnoj podgotovki [The formation of the personality of the teacher of the Soviet school in the process of training]. Moscow: Prosveshhenie. [in Russian]

Sohan, L. V. (2003). Zhitteva kompetentnist osobistosti [The vital competence of the individual]. Kyiv: Bogdana. [in Ukrainian]

Teece, D., Pisano, G., & Shuen, A. (1997). Dynamic capabilities and strategic management. Strategic Management Journal, 18(7), 509–533.

Tretiak, O. P. (2014). Suchasni personal-tekhnolohii u systemi upravlinnia personalom na pidpryiemstvi [Modern staff technologies in the personnel management system at the enterprise]. Naukovyi visnyk NLTU – Scientific Bulletin of NLTU of Ukraine, 24(4), 389–397.

Trouche, L., Gueudet, G., & Pepin, B. (Eds.). (2018). The “Resource” Approach to Mathematics Education. Springer International Publishing. doi:10.1007/978-3-030-20393-1

VanGundy, A. (2005). 101 Activities for teaching creativity and problem solving. San Francisco: Pfeiffer.

Wagenaar, R. (2014). Competences and learning outcomes: A panacea for understanding the (new) role of Higher Education? Tuning Journal for Higher Education: Competence-based learning: a global perspective, 1(2), 279−302.

Wernerfelt, B. (1995). The resource-based view of the firm: Ten years after. Strategic Management Journal, 16(3), 171–174.

Yakunin, V. A., & Platonova, I. M. (1993). Teoriya obucheniya [The theory of education]. Saint Petersburg: Izd-vo SPbGU. [in Russian]

Zaslavskaya, T. I. (2005). Chelovecheskiy potentsial v sovremennom transformatsionnom protsesse [Human potential in the modern transformational process]. Obschestvennyie nauki i sovremennost − Social Sciences and Modernity, 3, 5–16. [in Russian]

Zeer, E. (2005). Modernizatsiya professionalnogo obrazovaniya: kompetentnostnyiy podhod [Modernization of vocational education: competency-based approach]. Moscow: MSPI. [in Russian]

 
 
 
 
Information about the authors:
 
Mykytiuk Serhii Oleksandrovych – https://orcid.org/0000-0003-0926-2237; Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.; Doctor of Pedagogical Sciences, Professor, Professor of the Department of Philosophical and Psychological Anthropology; G. S. Skovoroda Kharkiv National Pedagogical University; Kharkiv, Ukraine.

Mykytiuk Svitlana Stepanivna – https://orcid.org/0000-0002-7264-0264; Doctor of Philosophy in Philology, Associate Professor of the Department of Foreign Languages No. 1; Yaroslav Mudryi National Law University; Kharkiv, Ukraine.

 Cite this article as: 

 

Mykytiuk, S. O., & Mykytiuk, S. S. (2019). The Psychological Component of the Resource-Based Approach in Higher Pedagogical Education. International Journal of Education and Science, 2(3), 8–16. doi:10.26697/ijes.2019.3.1

 

 

Лицензия Creative Commons
The articles, book reviews and other published items are licensed under a Creative Commons "Attribution" 4.0 Worldwide
The content of the website and its design are the property of the IJES and the KRPOCH Publishing. Copying and borrowing the content of the website in English or any other language is expressly prohibited. All Rights Reserved.